Visie en beleid van Speeltuincentrale Groningen

Speeltuincentrale Groningen wil in de toekomst bestuurlijke vernieuwing prioriteit geven, meer kinder- en jeugdactiviteiten organiseren, het groenonderhoud structureel verbeteren en meer samenwerken met WIJ-teams en dagbesteding. Via deze website houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Doel:

De VSCG functioneert als koepelorgaan voor de bij haar aangesloten buurt- en speeltuinverenigingen in de gemeente Groningen. De Speeltuincentrale behartigt de belangen van haar leden door middel van informatie, overleg, advies en begeleiding. De Centrale initieert, coördineert en is soms uitvoerende van activiteitenprojecten in de speeltuinen. Voorwaarde aan deze projecten is dat zij voor buurtbewoners zijn, zoals ook in het Programma van Eisen Gemeente Groningen wordt bedoeld, dan wel voor het ondersteunen van de leden. 

Vinden en binden van vrijwilligers

Het vinden en binden van buurtbewoners die zich als vrijwilliger of bestuurder willen inzetten voor de buurt- en speeltuinverenigingen is een continu proces. Op verzoek ondersteunen medewerkers van de Speeltuincentrale bestaande besturen bij het versterken van de bsv. Dat betekent zowel het activeren van het netwerk van maatschappelijke organisaties, buurtverenigingen en bewoners op bestuurlijk niveau, als het betrekken van bewoners bij het bedenken en organiseren van activiteiten. Deze inzet leidt tot een zichzelf versterkend effect waarbij nieuwe bezoekers zorgen voor een levendige sfeer, met meer activiteiten en meer vrijwilligers, waarna de Speeltuincentrale steeds meer afstand kan nemen en de faciliterende rol kan hervatten. 

Beloningsbeleid:

De bestuursleden voeren hun taken vrijwillig uit en hebben geen bezoldigd dienstverband. Zij ontvangen alleen vacatiegeld voor het bijwonen van bestuursvergaderingen (Dagelijks bestuursleden € 50, de andere leden € 25 per vergadering).

De medewerkers worden beloond conform CAO Welzijn.

Klik op de afbeelding om de volledige aanpak te lezen

Meer activiteiten en betere samenwerking met WIJ-teams

Speeltuincentrale Groningen is ontstaan om (het belang van) het spelende kind onder de aandacht te brengen. Kinderen hebben altijd behoefte aan een veilige speelomgeving. Omdat het activiteitenaanbod voor kinderen zich steeds meer verplaatst (van de speeltuin naar bijvoorbeeld commerciële aanbieders), motiveren wij de jeugdwerkers van WIJ-teams om weer meer activiteiten voor kinderen en jongeren in de veilige speelomgeving van de speeltuin te organiseren.

Speeltuinen voor iedereen

Speeltuincentrale Groningen ontwerpt eigentijdse, uitdagende en avontuurlijke speeltuinen voor en door de jeugd en zet niemand buiten spel. Iedereen kan dus meespelen in onze speeltuinen. Daarom zijn de nieuwe speeltuinen in Groningen deltaplanspeeltuinen. Deze zijn ook toegankelijk voor kinderen met een functiebeperking. En we zorgen dat we speeltuinen samen met experts ontwerpen. Dat zijn niet altijd wijkbewoners, architecten, onderwijzers en beleidsmedewerkers, maar juist de kinderen. Zij zijn experts op het gebied van spelen. Tijdens een kinderparticipatietraject pakken we er niet de catalogus vol speeltoestellen bij, maar wordt er ingespeeld op fantasie, bewegingsbehoefte en samenspel-mogelijkheden. Samen komen we tot de perfecte speeltuin, waarin natuurlijk schommels, de kabelbaan en grotere klim- en klautertoestellen (essentiële onderdelen van een moderne speeltuin) niet mogen ontbreken.

Speeltuin als ontmoetingsplek

Om de speeltuinen weer het hart van de wijk en dé plek voor ontmoeting te laten zijn, is een extra impuls nodig. Alleen zo is er ruimte voor ondersteuning bij het programmeren van activiteiten en voor meer samenwerking met potentiële doelgroepen. Dat kan bijvoorbeeld met bewonersparticipatieprojecten. Zo kan de verbinding tussen vereniging en buurt worden verstevigd en wordt de ontmoetingsfunctie van de accommodatie breder.

Meer samenwerking

Speeltuincentrale Groningen onderhoudt contacten met samenwerkingsinstanties en de gemeente Groningen over alles wat te maken heeft met het buurt- en speeltuinwerk. Een stevig netwerk maakt het mogelijk om het buiten spelen onder de aandacht te brengen en te houden.

To Top