Speeltuinen voor iedereen

Speeltuincentrale Groningen ontwerpt eigentijdse, uitdagende en avontuurlijke speeltuinen voor en door de jeugd en zet niemand buiten spel. Iedereen kan dus meespelen in onze speeltuinen. Daarom zijn de nieuwe speeltuinen in Groningen deltaplanspeeltuinen. Deze zijn ook toegankelijk voor kinderen met een functiebeperking. En we zorgen dat we speeltuinen samen met experts ontwerpen. Dat zijn niet altijd wijkbewoners, architecten, onderwijzers en beleidsmedewerkers, maar juist de kinderen. Zij zijn experts op het gebied van spelen. Tijdens een kinderparticipatietraject pakken we er niet de catalogus vol speeltoestellen bij, maar wordt er ingespeeld op fantasie, bewegingsbehoefte en samenspel-mogelijkheden. Samen komen we tot de perfecte speeltuin, waarin natuurlijk schommels, de kabelbaan en grotere klim- en klautertoestellen (essentiële onderdelen van een moderne speeltuin) niet mogen ontbreken.

Visie en beleid van Speeltuincentrale Groningen

Speeltuincentrale Groningen wil in de toekomst bestuurlijke vernieuwing prioriteit geven, meer kinder- en jeugdactiviteiten organiseren, het groenonderhoud structureel verbeteren en meer samenwerken met WIJ-teams en dagbesteding. 

De Vereniging Speeltuincentrale Groningen functioneert als koepelorgaan voor de bij haar aangesloten Buurt- en Speeltuinverenigingen in de gemeente Groningen. De Speeltuincentrale behartigt de belangen van haar leden door middel van informatie, overleg, advies en begeleiding. De Centrale initieert, coördineert en is soms uitvoerende van activiteitenprojecten in de speeltuinen. Voorwaarde aan deze projecten is dat zij voor buurtbewoners zijn, zoals ook in het Programma van Eisen Gemeente Groningen wordt bedoeld, dan wel voor het ondersteunen van de leden. 

Vinden en binden van vrijwilligers

Het vinden en binden van buurtbewoners die zich als vrijwilliger of bestuurder willen inzetten voor de Buurt- en Speeltuinverenigingen is een continu proces. Op verzoek ondersteunen medewerkers van de Speeltuincentrale bestaande besturen bij het versterken van de bsv. Dat betekent zowel het activeren van het netwerk van maatschappelijke organisaties, buurtverenigingen en bewoners op bestuurlijk niveau, als het betrekken van bewoners bij het bedenken en organiseren van activiteiten. Deze inzet leidt tot een zichzelf versterkend effect waarbij nieuwe bezoekers zorgen voor een levendige sfeer, met meer activiteiten en meer vrijwilligers, waarna de Speeltuincentrale steeds meer afstand kan nemen en de faciliterende rol kan hervatten. 

Beloningsbeleid: de bestuursleden voeren hun taken vrijwillig uit en hebben geen bezoldigd dienstverband. Zij ontvangen alleen vacatiegeld voor het bijwonen van bestuursvergaderingen (Dagelijks bestuursleden € 50, de andere leden € 25 per vergadering).

De medewerkers worden beloond conform CAO Welzijn.

Klik op de afbeelding om de volledige aanpak te lezen

Meer activiteiten en betere samenwerking met WIJ-teams

Speeltuincentrale Groningen is ontstaan om (het belang van) het spelende kind onder de aandacht te brengen. Kinderen hebben altijd behoefte aan een veilige speelomgeving. Omdat het activiteitenaanbod voor kinderen zich steeds meer verplaatst (van de speeltuin naar bijvoorbeeld commerciële aanbieders), motiveren wij de jeugdwerkers van WIJ-teams om weer meer activiteiten voor kinderen en jongeren in de veilige speelomgeving van de speeltuin te organiseren.


Speeltuin als ontmoetingsplek

Om de speeltuinen weer het hart van de wijk en dé plek voor ontmoeting te laten zijn, is een extra impuls nodig. Alleen zo is er ruimte voor ondersteuning bij het programmeren van activiteiten en voor meer samenwerking met potentiële doelgroepen. Dat kan bijvoorbeeld met bewonersparticipatieprojecten. Zo kan de verbinding tussen vereniging en buurt worden verstevigd en wordt de ontmoetingsfunctie van de accommodatie breder.


Meer samenwerking

Speeltuincentrale Groningen onderhoudt contacten met samenwerkingsinstanties en de gemeente Groningen over alles wat te maken heeft met het buurt- en speeltuinwerk. Een stevig netwerk maakt het mogelijk om het buiten spelen onder de aandacht te brengen en te houden.


Het hart van de wijk

De Buurt- en Speeltuinverenigingen zijn vaak het hart van de wijk of de buurt. Letterlijk, maar ook figuurlijk. Een speeltuin heeft immers geen drempel, daarom is het de ontmoetingsplaats bij uitstek voor zowel jong en oud(er) en voor buurtbewoners van allerlei sociale en culturele achtergronden. Een plek waar iederéén welkom is. En daarom worden er in de Groninger speeltuinen en buurtaccommodaties activiteiten voor buurt- of wijkbewoners georganiseerd. Van spooktochten tot breien en van zumbadansen tot bingo. Zo vergroten we de saamhorigheid én houden we onze buurten leefbaar.

Samen met de netwerkpartners in de wijk zorgen we voor een prettig buurtklimaat waarin er veel ontmoeting en contact is en we elkaar verder helpen. Dát is onze kracht. Door samenwerking met buurtbewoners en organisaties ontstaat er ruimte voor nieuwe ideeën en verrassende projecten. Speeltuincentrale Groningen is voortdurend in ontwikkeling en handelt altijd vanuit het belang van een goed leefklimaat voor kinderen en buurtbewoners.

To Top